REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA MaWi

Regulamin określa zasady działania Sklepu internetowego Usługodawcy, korzystanie z Usług, sposób składania Zamówień, a także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Klientów.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie, na stronie internetowej Usługodawcy adresem www.pracowniamawi.pl w zakładce „Regulamin” oraz jest dołączany w formie załącznika do wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 2. Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;

 3. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”);

 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Klientów wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały słowa wskazane poniżej, należy nadawać im następujące znaczenie:

Formularz kontaktowy - Usługa umożliwiająca wysłanie do Usługodawcy wiadomości tekstowej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego

Formularz odstąpienia - Usługa polegająca na możliwości złożenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

Formularz reklamacji – Usługa polegająca na możliwości złożenia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego reklamacji Produktu w związku z zawarciem Umowy sprzedaży

Formularz zamówienia – Usługa za pośrednictwem której możliwe jest składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie internetowym, w szczególności poprzez dodawanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupów oraz określanie specyfikacji Umowy sprzedaży

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Klient – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła z Usługodawcą Umowę sprzedaży albo która jest zainteresowana zawarciem Umowy sprzedaży

Newsletter – Usługa dostępna w Sklepie internetowym, dzięki której Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej i po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Usługodawcy, cykliczne Informacje handlowe dotyczące Produktów oraz działalności Usługodawcy prowadzonej w ramach Sklepu internetowego.

Produkt – towar będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, prezentowany w Sklepie internetowym

Regulamin – niniejszy dokument z dnia 5 marzec 2019 r.

Sklep internetowy – platforma internetowa www.pracowniamawi.pl za pomocą której, Klient jest uprawniony do korzystania z Usług, składania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży z Usługodawcą

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Klientem, a Usługodawcą

Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest nabycie Produktów po cenie określonej w Zamówieniu;

Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

Usługodawca – Ewa Koperska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Pracownia MAWI Ewa Koperska” w miejscowości Jasin, ul. Tulipanowa nr 5, 62-020 Jasin

Zamówienie – oferta złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia przez którą Klient wyraża chęć zawarcia Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Formularzu zamówienia

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.pracowniamawi.pl jest prowadzony przez Usługodawcę.

 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@pracowniamawi.pl, lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Tulipanowa nr 5, 62-020 Jasin.

 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług oraz Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Wszelkie informacje zamieszczane w Sklepie internetowym dotyczące Produktów udostępnianych przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Usługi Usługodawcy oraz sprzedaż Produktów prowadzona za pośrednictwem Sklepu internetowego są świadczone zarówno w stosunku do konsumentów jak i podmiotów niebędących konsumentami.

§2

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:

 1. Formularz zamówienia – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z dodaniem do elektronicznego koszyka zakupów pierwszego Produktu, a kończąca się w momencie złożenia Zamówienia, po kliknięciu w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą rezygnacji ze złożenia Zamówienia,

 2. Formularz odstąpienia – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się z momentem wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego formularza, po uprzednim jego wypełnieniu oraz podaniu wymaganych danych,

 3. Formularz reklamacji - Usługa jednorazowa rozpoczynająca się z momentem wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego formularza, po uprzednim jego wypełnieniu oraz podaniu wymaganych danych,

 4. Formularz kontaktowy – Usługa jednorazowa rozpoczynająca się z momentem wysłania drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego formularza, po uprzednim jego wypełnieniu oraz podaniu wymaganych danych,

 5. Newsletter – korzystanie z Usługi rozpoczyna się po wysłaniu zgłoszenia do Usługodawcy, w którym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie cyklicznych Informacji handlowych; Usługa świadczona jest cyklicznie, do czasu aż Klient nie cofnie oświadczenia o chęci korzystania z Usługi poprzez zgłoszenie tego faktu Usługodawcy;

 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 1 pkt 1) – 4) jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oraz podaniu danych wskazanych w § 7 ust. 3, dla danego rodzaju Usługi. W przypadku Usługi Newsletter wymagane jest ponadto wyrażenie zgody na otrzymywanie Informacji handlowych.

 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Prawidłowe korzystanie z Usług jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:

 1. korzystanie z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu, w szczególności urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.);

 2. dostęp do Internetu, w tym poczty elektronicznej;

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla FireFox 17.0 lub nowszy, Google Chrome 23.00 lub nowszy, Opera w wersji 12.0 lub nowszy, Safari w wersji 5.0 lub nowszy, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0. lub nowszy.

 1. Usługodawca informuję, iż niespełnienie przez Klienta wymagań technicznych wskazany w ustępie powyżej, może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług.

 2. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 4 może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Klienta.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego lub wprowadzenia nowych płatnych Usług. Wysokość opłat oraz zasady ich uiszczania określone zostaną poprzez zmianę Regulaminu na zasadach opisanych w § 9.

 5. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie internetowym lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania treści lub odnośników do stron internetowych:

 1. naruszających prawa i dobra osób trzecich;

 2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej;

 3. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej;

 4. reklamowych, propagujących pornografię lub przemoc;

 5. naruszających prawa uczciwej konkurencji.

 1. Klient nie może za pośrednictwem Sklepu internetowego podejmować działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Usługodawcy.

 2. Usługodawca ma prawo usunąć z Sklepu internetowego treści zamieszczone przez Klienta, jeżeli będą one naruszały postanowienia §2 ust. 9-10.

 3. Klient zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu internetowego lub Usług innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz Usług, w szczególności Klient zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.

 4. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.

 5. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie internetowym przez Klientów nie są w żaden sposób sprawdzane bądź filtrowane przez Usługodawcę przed ich udostępnieniem w Sklepie internetowym, ani w sposób fizyczny ani z wykorzystaniem jakiegokolwiek programu.

 6. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego lub Usług.

 7. W przypadku stwierdzenia, że Klient dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego.

 8. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Sklepu internetowego lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 9. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Sklepie internetowym. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Klienta.

 10. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient może składać:

 1. W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;

 2. W formie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@pracowniamawi.pl

 1. Składając reklamację Klient może, w celu przyspieszenia jej rozpoznania wskazać:

 1. swoje oznaczenie (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej);

 2. przedmiot reklamacji;

 3. okoliczności uzasadniające reklamację.

 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Klientowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.

 3. Reklamacja o której mowa w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie zgłaszania przez Klienta zastrzeżeń związanych ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Umowy. Procedura reklamacyjna dotycząca Umowy sprzedaży oraz Produktów opisana została w § 5.

 4. Klient może wypowiedzieć Umowę na świadczenie wszystkich lub pojedynczych Usług, poprzez wysłanie wiadomości o wypowiedzeniu na adres e-mail: sklep@pracowniamawi.pl lub adres stacjonarny. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, jednak nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem lub odstąpienie od Umowy sprzedaży, na podstawie której Klient dokonał zakupu Produktów.

§3

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Zamówienia w sklepie można składać w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 2. Procedura złożenia Zamówienia wymaga łącznego spełnienia następujących czynności:

 1. wyboru Produktów poprzez i dodanie ich do elektronicznego koszyka zakupów; Produkt jest dodany do koszyka po kliknięciu przez Klienta w pole „Dodaj do koszyka” znajdujące się w obrębie każdego Produktu;

 2. wypełnienia pól Formularza zamówienia, w zakresie:

 1. danych osobowych Klienta o których mowa w §7 ust. 3 pkt 1), niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży;

 2. miejsca dostawy Produktu;

 3. preferowanego sposobu dostawy Produktu, spośród realizowanych przez Sklep internetowy;

 4. wskazania sposobu płatności za Produkt dostępnych w Sklepie internetowym;

 1. akceptacji Regulaminu przez Klienta poprzez odznaczenia odpowiedniego pola;

 2. kliknięcie w pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Do czasu zakończenia procedury składania Zamówienia opisanego w §3 ust. 2, Klient może modyfikować zakres Zamówienia lub całkowicie z niego zrezygnować.

 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Usługodawca wysyła do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany przez niego w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Wiadomość o której mowa w niniejszym ustępie wyszczególnia istotne elementy Zamówienia złożonego przez Klienta. Do w/w wiadomości Usługodawca dołącza w formie załącznika Regulamin.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę względem Klienta, o którym mowa w §3 ust. 4.

 4. Usługodawca informuję Klienta o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeżeli na dzień jego otrzymania nie posiada on Produktów o specyfikacji wskazanej w Formularzu zamówienia lub po stronie Usługodawcy wstępują inne przeszkody uniemożliwiające mu prawidłową realizację Zamówienia. Informacja o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji ma formę wiadomości elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego w Formularzu zamówienia.

 5. Jeżeli Klient, przed otrzymaniem od Usługodawcy wiadomości o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji, dokonał na rzecz Usługodawcy jakiejkolwiek wpłaty środków pieniężnych, a nie doszło do zawarcia Umowy sprzedaży, Usługodawca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu tej kwoty na rzecz Klienta. Jednak w przypadku, gdy przed dokonaniem zwrotu środków na rzecz Klienta, Usługodawca poweźmie informację o dostępności Produktu lub ustaniu innych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie Zamówienia do realizacji, może on za zgodą Klienta, zatrzymać wpłacone środki i zaliczyć tytułem płatności za Produkt.

§4

PRODUKTY – PŁATNOŚCI, CENY, DOSTAWA

 1. Usługodawca umożliwia, w momencie składania Zamówienia, wybór następujących płatności za Produkty:

 1. płatność kartą płatniczą lub kredytową w systemie płatności on-line za pośrednictwem instytucji płatniczej uprawnionej do przeprowadzania takich transakcji zgodnie z przepisami prawa;

 2. płatność za pobraniem przy odbiorze Produktu;

 3. płatność gotówką przy osobistym odbiorze Produktu.

 1. Dokonanie wyboru płatności prze Klienta następuje podczas wypełniania Formularza zamówienia.

 2. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w §4 ust. 1 pkt 1), termin płatności następuje niezwłocznie, jeszcze przed zawarciem Umowy sprzedaży, po złożeniu Zamówienia. Płatność ta jest zaliczana przez Usługodawcę na poczet tej umowy. Płatność przewidziana w §4 ust. 1 pkt 2) i 3) następuje z chwilą odbioru Produktu.

 3. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności za Produkt w momencie jego odbioru, w sposób określony w §4 ust. 1 pkt 2) – 3), Zamówienie ulega anulowania, a Umowa sprzedaży wygasa. W takiej sytuacji, jeżeli Klient otrzymał Produkt, lecz za niego nie zapłacił we wskazanym terminie, jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania lub oddania go Usługodawcy lub jego pośrednikowi.

 4. Ceny Produktów uwidocznione w Sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług. Ceny Produktów są wskazane w walucie polskiej. Ceny Produktów nie zawierają w sobie kosztów ich dostawy.

 5. Całkowita opłata za Produkt uwidoczniona jest zawsze w Formularzu zamówienia i podana do wiadomości Klienta, przed złożeniem przez niego Zamówienia. Na całkowitą opłatę składają się: cena Produktu oraz koszty dostawy.

 6. Usługodawca może organizować w Sklepie internetowym akcje promocyjne oraz wyprzedaże Produktów na zasadach wskazanych w odrębnych przepisach. Warunki akcji promocyjnych lub wyprzedaży Produktów są każdorazowo udostępniane przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty.

 7. Usługodawca ma prawo do zmiany cen Produktów lub kosztów dostawy w każdym czasie, z zastrzeżeniem, iż zmiana ceny Produktu lub kosztów dostawy nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed zmianą ceny.

 8. Do każdego zrealizowanego Zamówienia Usługodawca dołącza dokument potwierdzający nabycie Produktu przez Klienta. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawią fakturę VAT.

 9. Wszystkie Produkty sprzedawane przez Usługodawcę są nowe i nie są objęte gwarancją producenta.

 10. Realizacja Zamówienia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.

 11. Dostawa Produktów odbywa się odpłatnie.

 12. Dostawa odbywa się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem pośrednika (kurier). W przypadku konieczności zmiany miejsca dostarczenia Produktu, Klient powinien poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę telefonicznie lub z wykorzystaniem Formularza kontaktowego, najpóźniej do dnia poprzedzającego wysyłkę Produktu do Klienta.

§5

REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty, na zasadach rękojmi określonych w Kodeksie cywilnym. Powyższe nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przez Usługodawcę z przedsiębiorcami, w stosunku do których rękojmia określona w Kodeksie Cywilnym zostaje wyłączona.

 2. Produkty dostarczane Klientowi powinny być wolne od wad fizycznych lub prawnych.

 3. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Produktów, w terminach przewidzianych przepisami prawa w formie elektronicznej na adres sklep@pracowniamawi.pl,  korespondencyjnie: ul. Tulipanowa nr 5, 62-020 Jasin lub za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem Formularza reklamacji.

 4. Wraz ze złożeniem reklamacji Klient zobowiązany jest także zwrócić Produkt będący jej przedmiotem. Koszty dostarczenia Produktu do Usługodawcy przez Klienta są zwracane przez Usługodawcę po rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Reklamacja rozpatrywana jest bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wraz z Produktem.

 6. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji Klient informowany jest telefonicznie lub na pomocą wiadomości elektronicznej na adres bądź numer podany w treści reklamacji.

 7. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu kwot wpłaconych przez Klienta tytułem nabycia Produktu, Usługodawca zwraca środki niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Produktu, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

 9. W przypadku złożenia reklamacji, Klient proszony jest o dołączenie do zwracanego Produktu, dowodu jego zakupu, celem uprawdopodobnienia dokonania transakcji z Usługodawcą. Powyższe nie jest warunkiem skutecznego złożenia reklamacji.

 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta nie będącego konsumentem tylko w granicach rzeczywistej szkody.

 11. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Usługodawcy, w szczególności poprzez zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014, poz. 148) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 12. Klient będący konsumentem może zgłaszać się także do powiatowych rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, a także może skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów w ramach Unii Europejskiej dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Uprawnienie wskazane w niniejszym paragrafie dotyczy jedynie Klientów będących konsumentami.

 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu, w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wskazanego w niniejszym ustępie konieczne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził Zamówienie, oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może wysłać formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres sklep@pracowniamawi.pl. Klient może skorzystać z Formularza odstąpienia dostępnego w Sklepie internetowym.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Formularza odstąpienia lub poprzez wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, Usługodawca przesyła Klientowi w formie wiadomości elektronicznej, potwierdzenie otrzymania przedmiotowego oświadczenia.

 5. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży dla Klienta biegnie od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, jak też dorosłego domownika zastanego w lokalu miejsca dostarczenia Produktu, który podjął się oddania Produktu Klientowi.

 6. Prawidłowe i terminowe odstąpienie od Umowy sprzedaży prowadzi do uznania tej umowy za niezawartą.

 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.

 8. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Usługodawcy nabyte Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot następuje na adres korespondencyjny Usługodawcy. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu obciążają Klienta.

 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym przypadku w którym Produkt jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7

DANE OSOBOWE

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami Regulaminu.

 2. Korzystanie z Usług funkcjonujących w Sklepie internetowym oraz zawieranie Umów sprzedaży na odległość, wymaga udostępnienia przez Klienta, będącego osobą fizyczną, informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.

 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną:

 1. dla Usługi Formularza zamówienia:

 1. imię,

 2. nazwisko,

 3. numer telefonu,

 4. adres poczty elektronicznej,

 5. adres zamieszkania oraz kod pocztowy,

 6. numer NIP – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;

 1. dla Usługi Formularz kontaktowy:

 1. imię,

 2. nazwisko,

 3. adres poczty elektronicznej;

 1. dla Usługi Formularz reklamacji:

a) imię,

b) nazwisko,

 1. adres poczty elektronicznej,

 2. numer telefonu;

 1. dla Usługi Formularz odstąpienia:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres poczty elektronicznej,

 1. numer telefonu;

 1. dla Usługi Newsletter:

 1. adres poczty elektronicznej.

 1. Wszelkie informacje uzyskiwane od Klienta, a stanowiące jego dane osobowe, są przetwarzane w celu:

 1. Przesyłania Informacji handlowych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, w ramach Usługi Newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 2. podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy lub Umowy sprzedaży na żądanie Klienta oraz realizacji Umowy w tym świadczenia Usług, które mogą być nią objęte lub realizacji Umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach kontaktu, realizacji praw Klienta w zakresie odstępowania od Umowy sprzedaży lub składania reklamacji, rozliczenia świadczeń wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, ochrony praw osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa, dokonywania pomiarów statystycznych oraz prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych oznaczonych przez Usługodawcę jako koniecznych, będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Klienta. Nadto Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.

 2. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, w stosunku do danych osobowych udostępnionych mu przez Klienta.

 3. Usługodawca będzie przetwarzał do własnych celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. oznaczenie identyfikujące Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego (adres IP);

 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Klient;

 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług przez Klienta;

 4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług;

 5. informacje o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta.

 1. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §7 ust. 7 Klient po wejściu na stronę główną Sklepu internetowego jest informowany o przechowywaniu przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 2. Klient może wycofać zgodę wskazaną w §7 ust. 8, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.

 3. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Sklepu internetowego jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Klientów, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Sklepu internetowego. Nie przechowują żadnych danych osobowych Klienta ani haseł w postaci jawnej. Zapisanie plików „Cookies” w pamięci urządzenia z którego korzystał Klienta podczas odwiedzania Sklepu internetowego umożliwia również wyświetlanie Klientowi Produktów, podczas przeglądania przez niego innych stron w Internecie.

 4. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w cel zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługodawca stosuje w szczególności szyfrowanie danych wpisywanych w Sklepie internetowym podczas korzystania z Usług, protokołem SSL.

 5. Zarówno w czasie trwania Umowy lub Umowy sprzedaży, jak też po ich rozwiązaniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które:

 1. są niezbędne do rozliczenia Umowy sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń z jej tytułu;

 2. są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;

 3. są związane z prowadzeniem przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego jego produktów bądź usług.

 1. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Klienta, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym z Usługodawcą do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy sprzedaży przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO.

 2. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez czas trwania Umowy, Umowy sprzedaży lub faktyczne korzystania z Usług Usługodawcy, a w przypadku zakończenia tych aktywności, przez czas całkowitego wzajemnego rozliczenia pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku stosunków prawnych pomiędzy Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przechowywane również do czasu trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez Klienta, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych za jego zgodą lub w stosunku do danych osobowych przetwarzanych do celów marketingu bezpośredniego Usługodawcy.

§8

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Sklep internetowy objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Sklepie internetowym przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Sklepie internetowym jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.

 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Klienta żadnych praw własności intelektualnej.

 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie internetowym nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Klientowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu Produktów lub w celach reklamy Produktów. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę twórców na ich wykorzystanie.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient.

 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Klienta w Internecie, a także możliwością narażenia na działania typu cracking lub phishing. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, z uwzględnieniem procedury wskazanej w §9 ust. 4 – 7.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klientowi odbywać się będzie poprzez wysłanie stosownej informacji drogą elektroniczną do Klienta oraz umieszczenie na stronach Sklepu internetowego.

 5. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego lub Usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie równoznaczne jest z ich akceptacją.

 6. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Regulaminie.

 7. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy sprzedaży zawartej przed wejściem w życie zmian. Do Umowy sprzedaży mają zastosowanie te postanowienia Regulaminu, które obowiązywały w dniu jej zawarcia.

 8. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Regulaminu, Umowy oraz Umowy sprzedaży jest prawo polskie.

 9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym konsumentem, będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 5 marzec 2019 r.